Vai trò của vi tảo trong cuộc chiến chống biến đỏi khí hậu